Breaking News
Home Tag Archives: บาปหนัก

Tag Archives: บาปหนัก

ใครไม่มีความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ช้ำอกช้ำใจจนถึงน้ำตาตก คนผู้นั้นก็บาปหนัก

ใครไม่มีความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ช้ำอกช้ำใจจนถึงน้ …