Home ข่าวทั่วไป (page 2)

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

สินเชื่อรายย่อย ธ.ก.ส. กู้ได้เลย 200,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ เอกสารประกอบผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ กำหนดชำระคืน เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน …

สินเชื่อไทยพานิชย์ อนุมัติใน 30 นาที

สำหรับสินเชื่อไทยพานิชย์ สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รู้ผลอนุมัติไว จุดเด่น เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน เอกสารประกอบการสมัคร บุคคลธรรมดา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี) ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ นิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 …

สินเชื่อใหม่ ธ.ก.ส. ใครก็ยืมได้สมัครได้ที่นี่

ACash จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเงินด่วนวงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ โดยต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จึงสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash ได้ ลองชมพร้อมกันเลย จุดเด่นสินเชื่อ สามารถเบิกเงิน ผ่านบัตร ATM และ บัตร Debit ธ.ก.ส. มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert เป็นสินเชื่อเงินด่วน วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท รายละเอียด สินเชื่อเงินด่วนทันใจ ACash คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่มีหนี้ค้างของธนาคารต่างๆ ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการต่างๆ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี วงเงินกู้ สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่ วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท อัตราด …

เเคชทูโก เปิดให้ยืม 1 เเสนบาทสนใจสมัครได้ที่นี่

แคชทูโก จาก ธนาคารทหารไทย เป็นสินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือนำไปชำระหนี้สินต่างๆ วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,000 1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 12 60 เดือน ไม่ว่าจะมีอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก คุณสมบัติผู้กู้ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี พนักงานบริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้กู้เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี สำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน สำเนา สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 1 …

ยูโอบีเปิดให้ยืม 5 หมื่นบาท

สินเชื่อยูโอบี ไอแคช จาก ธนาคารยูโอบี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขอสินเชื่อได้ดี เพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 1,500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 3 วัน จุดเด่นสินเชื่อ อัตราด อ กเบี้ยแบบลดต้นลดด อ ก อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน อนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 3 วัน ระยะเวลาชำระคืน 12 60 เดือน ยกเลิกวงเงินกู้ได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช คุณสมบัติผู้กู้ รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 …

สินเชื่อใหม่ไทยเครดิต 5 หมื่นบาท

ธนาคารไทยเครดิต เปิดให้กู้ยืม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับ สินเชื่อบุคคลไทยเครดิตเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ยืมที่สูงถึง 5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน ดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินพร้อมใช้ รองรับได้ทุกความต้องการรายละเอียด สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต วงเงินกู้ยืมสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนจ่ายคืนเริ่มต้นขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ จ่ายคืน 3 ของยอดรวมทั้งหมด รีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด สามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระสามารถจ่ายดอกเบี้ยลดลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการกู้ยืมสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ผู้กู้มีอายุ 20 65 ปี เป็นพนักงานบริษัท หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน เอกสารประกอบผู้กู้ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุบัตร สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน ที่ชัดเจน …

LINE BK เปิดให้ยืมเเล้ว เงินเดือน 7,000 ก็ยืมได้

LINE BK ได้เปิดให้มีการสมัครสินเชื่อโดยเเค่ท่านมีเงินเดือน 7,000 บาท ต่อเดือนก็สามารถขอวงเงินให้ยืมได้คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีบัญชีเงินฝาก LINE BK สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 60 ปี เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาท ต่อเดือน เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท ต่อเดือน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ในบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม อัตราเบี้ย วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ คิดเบี้ย 20 25 ต่อปี จ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือน วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ คิดเบี้ย 18 25 ต่อปี จ่าย 12 60 เดือน ช่องทางและวิธีการชำระหักบัญชีเงินฝาก LINE BK อัตโนมัติ ชำระเองผ่าน LINE BK ดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์ของตัวเอง เพื่อใช้ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ 1. เข้าแอป LINE แล้วไปที่ LINE …

สินเชื่อช้างไทยจัดให้เดือดร้อนลงทะเบียนยืมได้เลย 3 หมื่น

สินเชื่อบุคคลช้างไทย ผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือ เอกสารเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บาท สูงกว่า 100,000 บาท ลองชมพร้อมกันเลยจ้า รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย คุณสมบัติผู้กู้ บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 50 ปี พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ …

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อใหม่สมัครง่าย สมัครที่นี่

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท และ สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ เอกสารประกอบผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่ าสุด สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี วงเงินกู้ พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ กำหนดชำระคืน เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 …

ธ.ออมสินให้กู้ง่าย วงเงิน 2 เเสนบาท

OD Happy life ธนาคารออมสิน สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน ของธนาคารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ OD Happy life คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาคารอออมสินประเภท สลากออมสินพิเศษ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน จำนวนวงเงินให้กู้ยืม วงเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า สลาก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบัญชีของวงเงิน สินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ของวงเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย เป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร ระยะเวลาชำระคืน พิจารณาสินเชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี หลักประกัน เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาคารที่ให้กู้เงิน ไม่เป็นสลากออมสินชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากออมสินแล้ว ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ …

123...105Page 2 of 105