Home ความเชื่อ แค่สวดทุกวันตอนเช้า 5 นาที เสริมสิริมงคล ราบรื่นไปตลอดทั้งวัน

แค่สวดทุกวันตอนเช้า 5 นาที เสริมสิริมงคล ราบรื่นไปตลอดทั้งวัน

1 min read
0
44

แน่นอนว่าหากเราจะเริ่มทำบุญ สร้างกรรมดี เสริมมงคลให้ชีวิต สิ่งแรกที่ทำได้เลยคือการเริ่มจากจิตใจตนเองให้คิดดีทำดีก่อน ต่อมาในภาคปฎิบัติที่เราทำได้เลยง่ายๆ ก็คือการ สวดมนต์ นั่นเอง การสวดมนต์นั้นถือว่า เป็นเรื่องที่ดี สามารถทำได้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่หลายคน ทำได้ทุกวัน สวดได้ทุกคนทุกช่วงอายุ

ซึ่งบทสวดมนต์ต่างๆนั้นได้ออกมาเผยแพร่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อย่างที่เห็นกัน หลายบทสวดมีความศักดิ์สิทธิ์  แตกต่างกันไป ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมอนุโมทนาบุญ เกี่ยวกับ บทสวดมาให้ทุกท่านได้ สวดกันแล้ว

เริ่มต้นด้วยการ ทำจิตใจ ให้สงบ กราบพระ ๓ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการ พระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)

คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พ ระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทสวด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พ ระพุทธ พ ระธรรม พ ระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่๑ แม้ครั้งที่๒ แม้ครั้งที่๓

คำสมาทานศีล๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

สุร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

คำขอขมา พระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส | อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโขโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุ กข์

อะหัง อะเวโรโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ กายทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ | ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เ จ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุข กาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

เรียบเรียงโดย : herbtrick.com

Facebook Comments

Check Also

สวดมนต์บทนี้สั้นๆก่อนนอนทุกคืน ช่วยให้ชีวิตที่แย่อยู่กลับมาดีขึ้นทันตา

การทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเลือกทำนอกการเดินจงกลม … …