Home ข่าวทั่วไป ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเลย เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แบ่งจ่าย 2 งวด

ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเลย เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แบ่งจ่าย 2 งวด

27 second read
5
24,736

สำหรับหลายคนคงรอฟังข่าวเกี่ยวกับ เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลมาอัพเดทแล้ว วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพจเฟซบุ๊กชื่อ ไทยคู่ฟ้า แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. ถึง ก.ค. 63)

ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิกาsที่มีบัตรประจำตัวคนพิกาs รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย

ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือตามมาตรการนี้

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. – มิ.ย. 63)

รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1000 บาท

ผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

แหล่งที่มา : dailyliveexpress.com, bangkokbiznews.com

เรียบเรียงโดย : herbtrick.com

Facebook Comments

Check Also

ถูกใจชาวบ้าน ผู้ว่านำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะ

จากโครงการ เราชนะ ที่เริ่มรับสิทธิ์กันไปแล้ว แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิกๅร ที่กำลังทยอย…